Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Distribution

Distribution

Distribution af fagblade og tidsskrifter

I Danmark er der to virksomheder, der distribuerer adresserede blade som fagblade og tidsskrifter.

Det er Post Danmark og Bladkompagniet.
Nedenfor er der link til de to selskabers hjemmesider, hvor der er omtale af de enkelte virksomheders produkter.

Bemærk, at der skal betales moms af distribution med Bladkompagniet  - men ikke ved distribution med Post Danmark. Denne forskel skyldes, at Post Danmark har befordringspligt og derfor ikke skal opkræve moms.

De to virksomheders bladprodukter kan findes på følgende web-adresser:

PostDanmarks bladinformation
Bladkompagniet - Bladkompagniets produkt findes under rubrikken "Magasiner"

 

Sammenligning af priser for distribution af magasiner i Danmark og Sverige 2009 Markederne:

Sverige: 9 millioner indbyggere fordelt på 449.934 kvadratkilometer
Danmark: 5,3 millioner indbyggere fordelt på 43.100 kvadratkilometer

I Sverige er der to større distributører af magasiner og tidsskrifter. Der er Bring City Mail og det svenske postvæsen. Bring City Mail dækker de tre største byområder plus Gotland – mens Posten Sverige har et riks-produkt, der dækker hele Sverige, og et storstadprodukt, der er op til 30 svenske øre billigere end det landsdækkende produkt. Den svenske konkurrencemyndighed – Konkurrenceverket – har fulgt postmarkedet tæt og sikret, at prisfastsættelsen hos Posten Sverige dækker omkostningerne. De relevante produkter at sammenligne er landsdækkende produkter – og det er derfor Posten Sverige vi sammenligner med Post Danmark. Bring City Mails priser, der er lavere, er alene angivet for at vise, hvordan konkurrencen har muliggjort lavere priser i de dele af Danmark, hvor Bring City Mail foretager omdeling. (Hovedstaden og store dele af Sjælland).  Det er muligt for blade gennem konsolideringsaftaler gennem Distribution Plus eller PortoService at få lavere priser hos Bring City Mail.

 

Sammenligning af Produkter

Bring City Mail Sverige:
Indlevering dagen før – udbringning i de tre største byområder plus Gotland over tre dage

Bring City Mail Danmark:
Indlevering dagen før – udbringning i hovedstadsområdet og dele af Sjælland over tre dage.

Posten Sverige-Posttidning A – Riks:
Indlevering senest kl.18 dagen før første omdelingsdag. Landsdækkende omdeling næste dag.
Posten Sverige-Posttidning B – Riks:
Indlevering senest kl. 16 dagen før første omdelingsdag. Landsdækkende omdeling inden for tre dage

Post Danmark – brevpost A:
Indlevering dagen før – udbringning næste dag
Post Danmark - brevpost B: Indlevering dagen før – udbringning inden for tre hverdage
Post Danmark – pakket magasinpost:
Indlevering: tirsdag-tordag ugen før omdeling mandag-tirsdag og fredag-mandag før omdeling fredag-lørdag. 

Post Danmark – udgiveradresseret og sorteret magasinpost: Omdeling om to dage.

 

 Sammenligning af priser (2009 priserne)

Der er i eksemplerne valgt de billigste produkter hos Post Danmark. Alle priser er eksklusiv moms (distribution hos Post Danmark er momsfri).

Der er for alle brugt 2009-priser. For CityMail er der i Sverige anvendt priser i henhold til aftale mellem Sveriges Tidsskrifter og CityMail – og i Danmark henholdsvis CityMails listepriser – og de priser, der kan opnås gennem konsolidering med Distribution Plus. (Der findes en tilsvarende aftale mellem PortoService og CityMail)

 

Hent prisoversigten her som pdf:


priser dk vs s


Udarbejdet 28.november 2008 Christian Kierkegaard, Danske Specialmedier 

Danske Specialmedier går til Konkurrencestyrelsen (2008)
- magasinpost væsentligt dyrere i Danmark end Sverige.

Danske Specialmedier vil have Konkurrencestyrelsen til at påbyde Post Danmark at nedsætte listepriserne på magasinpost - og at ændre prisstrukturen, så de konkurrencemæssige barrierer fjernes.

Danske Specialmedier finder, at Post Danmark udnytter sin dominerende stilling på markedet for magasinpost til at tage betydeligt højere priser, end der er omkostningsmæssig begrundelse for, og til fortsat at have et prissystem, der gør det vanskeligt for konkurrenter at få fodfæste på magasinmarkedet.

I en henvendelse til Konkurrencestyrelsen sammenligner Danske Specialmedier priser og vilkår for sammenlignelige magasinpostprodukter i Danmark og Sverige. Analysen viser, at det koster mere end det dobbelte at få et magasin distribueret hos Post Danmark end hos det svenske postvæsen.

Se hele henvendelsen til Konkurrencestyrelsen her

Post Danmark: Portotakster (2007 priser)

Post Danmark har udsendt de nye prislister for portoen i 2007, hvilket betyder, at en del blade inden for sorteret magasinpost vil opleve et fald i priserne. Det gælder dog ikke blade med en meget høj udgivelsesfrekvens og et meget højt oplag.

De væsentligste ændringer er:

- at kiloprisen er den samme uanset oplag og udgivelsesfrekvens
- at der fremover kun sondres mellem en udgivelsesfrekvens på 4 til 11 gange om året og 12 gange årligt og derover. Tidligere var prisen lavere for blade, der kommer mere end 24 gange om året.
- Desuden vil priserne være de samme for blade med et oplag på mellem 25.000 og 100.000. I dag skelnes der mellem 25.000 og 50.000 og mellem 50.000 og 100.000. Desuden bliver der særlige takster for blade mellem 100.000 og 200.000 og en lavere takst for blade med et oplag over 200.000.

Danske Specialmedier ønsker undersøgelse af Post Danmarks urimeligt høje prisstigninger.

Danske Specialmediers bestyrelse har besluttet at anmode Konkurrencestyrelsen undersøge, hvordan Post Danmark udnytter sin dominerende stilling på markedet for distribution af uge- og månedsblade.

Henvendelsen sker, fordi Danske Specialmedier vurderer, at Post Danmark udnytter sin dominerende stilling på markedet for distribution af små og mellemstore blade til at gennemføre urimeligt høje prisstigninger samtidig med, at vilkårene for distributionen er blevet forringet.

Dette understøttes blandt andet af, at Post Danmark har hævet priserne på distribution af magasiner med mere end for Post Danmarks øvrige produkter, og at Post Danmark siden den 1.marts 2004 har hævet priserne med mere end løn- og prisudviklingen i samfundet - også når der er taget højde for, at statsstøtten til Post Danmarks udbringning af disse blade er bortfaldet.

Henvendelsen omfatter en række eksempler på stigninger i priserne for distribution af blade - blandt andet er prisen for at distribuere et blad med et oplag på 2000 på 125 g. 10 gange om året steget fra 2,23 kr. den 1.januar 2004 til 12,50 kr. fra 2.januar 2006. Af stigningen skyldes ca. 1,20 kr. bortfaldet af den statslige portostøtte den 1.marts 2004 - mens resten er tilfaldet Post Danmark.

- Vi finder, at Post Danmark udnytter sit reelle monopol på distribution af små og mellemstore blade i en sådan grad, at det må stride mod konkurrencelovgivningen. Derfor har vi bedt Konkurrencestyrelsen undersøge prisdannelsen på området, siger Danske Specialmediers direktør Christian Kierkegaard.

Danske Specialmedier har desuden henvendt sig til Folketingets Trafikudvalg med henblik på at få nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan der kan skabes konkurrence på distributionsmarkedet.

Brevet kan hentes i sin fulde ordlyd her.

Mere om nøgleordene