Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Vedtægter

Vedtægter for Danske Specialmedier

  Vedtægter Vedtaget 6. januar 1993  § 3 og § 17 ændret den 11. maj 2004§ 6 er ændret 6. juni 2005§ 6 stk. 1+2, §8 stk. 2 samt § 11 stk. 1, 2 + 3 er ændret den 26. april 2006§ 1 – 3 – 8 – 9 – 12 – 16 – 19 er ændret den 3. april 2008 § 6 og 18 er ændret den 31.marts 2009

 Indhold:

   

  § 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Specialmedierne, Foreningen af fagblade, tidsskrifter og specialmedier. Foreningens hjemsted er København.

 § 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige og økonomiske interesser i forbindelse med udgivelse af fagblade, tidsskrifter og specialmedier, herunder forholdet til offentligheden, myndigheder, relevante organisationer og andre medier.

- at arbejde for en fortsat højnelse af specialmediernes redaktionelle og tekniske kvalitet.

- at sikre relevante uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for medlemmerne og deres medarbejdere.

- at medvirke til, at annoncebærende specialmedier dokumenterer oplags- og/eller læsertal efter gældende regler og normer.     § 3 Optagelsesbestemmelser
Stk. 1. Som medlem kan optages specialmedier, som i trykt form, elektronisk eller på nettet udgives i Danmark eller udgives i udlandet af danske udgivere, og som i sit indhold er rettet mod et erhverv, en branche eller et fagligt eller emnemæssigt interesseområde. Det er en forudsætning, at mediet giver tekstmateriale en selvstændig redaktionel behandling.

Stk. 2. Optagelse kan dog tidligst ske efter første udgivelse. Et blad, som kun udkommer på nettet, kan tidligst optages, når websiden er offentlig tilgængelig.

Stk. 3. Blade, der overgår fra trykt udgivelse til alene elektronisk udgivelse, kan forblive medlem af Specialmedierne, hvis den elektroniske udgivelse i øvrigt opfylder kriterierne for medlemskab.

Stk. 4. En udgiver, der søger optagelse for et blad eller en udgiver, der allerede udgiver et blad, der er medlem, er forpligtet til at søge om optagelse for samtlige af ham udgivne blade, som opfylder kravene om optagelse i Specialmedierne. For sådanne blade kan stk.2. fraviges.

Stk. 5. Et medie, der fortrinsvis udgives for at fremme en enkelt virksomheds egne produkter ved hjælp af tekstreklame, samt et medie, hvis udformning og indhold skønnes at være af tvivlsom karakter eller tvivlsom betydning, kan ikke optages.

Stk. 6. Et medie, der efter sit indhold og udformning er af en sådan karakter, at foreningens omdømme eller arbejdsmuligheder skønnes at blive forringet ved det pågældende medies medlemskab, kan ikke optages

Stk. 7. Et medie, der har modtaget afslag på optagelse i henhold til §3 stk.5 og 6, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor en repræsentant for mediet har taleret under sagens behandling.

 § 4 Medlemmernes rettigheder
Stk.1: Et medlem kan lade sig repræsentere på foreningens møder, kurser m.v. med de af sine medarbejdere, som medlemmet selv ønsker og med det antal personer, som medlemmet finder formålstjenligt.

Stk.2: Enhver medarbejder på et medie i medlemskredsen er valgbar til tillidshverv i foreningen, såfremt det pågældende medlemsmedie er indforstået med dette.

En således valgt medarbejder vil kunne fortsætte sin valgperiode ud, selvom hun/han i valgperioden overgår til et andet medlemsmedie. Såfremt en medarbejder overgår til andet arbejde uden for medlemskredsen, skal den pågældende samtidig forlade alle sine tillidsposter i foreningen uanset, at valgperioden ikke er udløbet.

Stk.3: Ethvert medlem kan frit henvende sig til foreningen og søge bistand i alle forhold, der naturligt hører hjemme under foreningens område.

Stk.4: Råd og bistand fra foreningen er principielt gratis. Såfremt foreningen i specielle sager benytter ekspertbistand, kan udgiften kun kræves dækket af medlemmet efter forudgående skriftlig aftale.

Stk.5: Et medlem har ret til i mediet og på brevpapir at anføre: Medlem af Specialmedierne.

§ 5 Medlemmernes pligter
Stk.1: Medlemmerne er forpligtet til at overholde disse vedtægter og de beslutninger, der træffes af foreningens kompetente organer. Medlemmerne skal meddele foreningen en kontaktperson og en adresse, hvortil post vedrørende medlemskabet fremsendes.

Stk.2: Medlemmerne er forpligtet til på begæring at give de oplysninger til foreningen, som skønnes nødvendige til varetagelse af foreningens almindelige interesser. Ethvert medlem skal tilmelde et løbende friabonnement til foreningen.

Stk.3: Det påhviler et medlem snarest og skriftligt at underrette bestyrelsen, hvis mediets udgivelse ophører, eller hvis det sammenlægges med et andet/andre medie(r).

Stk.4: Et medlem skal optræde loyalt over for de øvrige medlemmer.

Stk.5: Et medlem kan slettes af foreningen, når det efter bestyrelsens skøn skader eller modarbejder foreningens interesser. Et således slettet medlem kan, uden opsættende virkning, kræve eksklusionen - optaget på dagsordenen på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor en repræsentant for mediet har taleret under sagens behandling.

 § 6 Kontingent
Stk.1: Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent.

Stk.2: Kontingentet skal være indbetalt senest 1 måned efter, at kravet er udsendt. Hvis indbetaling ikke har fundet sted, mister medlemmet sin stemmeret, til kontingentet er betalt.

Stk.3: Er kontingentet ikke betalt før udgangen af kalenderåret kan medlemmet slettes af foreningen. Et slettet eller udmeldt medlem er ikke fritaget for at betale skyldigt kontingent.

Stk.4: Medlemmer, som udmeldes eller slettes - eller hvis medlemskab af andre grunde ophører - har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

Stk.5: Et medlem kan kun genoptages i foreningen, hvis eventuel restance fra tidligere medlemskab betales.

Stk.6: Bestyrelsen fastsætter terminerne for opkrævning af det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent - inklusive eventuelle reguleringer.

Stk.7: En udgiver, der udgiver flere medier,kan vælge mellem at betale fuldt kontingent for de to største medier og halvt kontingent for de følgende eller at være omfattet af et særligt udgivermedlemskab. Et udgivermedlem skal oplyse, hvilke medier medlemskabet omfatter.

 § 7 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan kun ske til et kalenderårs udgang og ved forudgående skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden den 1. november.

 § 8 Generalforsamling
Stk.1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes i foreningens nyhedsbrev eller blad inden udgangen af februar måned. Senest 14 dage før generalforsamlingen sendes pr. brev eller mail til hvert medlem: En dagsorden, det reviderede regnskab for foregående kalenderår samt budget for indeværende kalenderår.

Stk.2: Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
1: Valg af dirigent.
2: Beretning om foreningens virksomhed siden den sidste ordinære generalforsamling.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab for foregående kalenderår og fremlæggelse af handlingsplan og budget for indeværende kalenderår.
4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
6: Valg af formand (for så vidt denne er på valg).
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
7: Eventuelt.


Stk.3: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Skal generalforsamlingen behandle forslag jævnfør stk. 2, pkt. 5, eller vedtægtsændringer, skal disse udsendes til medlemmerne sammen med det i stk. 1 nævnte materiale. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

 § 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det skriftligt motiveret begæres over for bestyrelsen af mindst 10 procent af medlemmerne.

Stk. 2: En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring (jfr. stk 1) er indgået.

Stk.3: Indkaldelsen skal være ledsaget af dagsorden og udsendes med 14 dages varsel.

 § 10 Afstemningsregler
Stk. 1: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (jfr. dog § 20)

Stk. 2: Der stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 3: Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed (jfr. § 20). Og afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

 § 11 Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 10 medlemmer, der vælges på en ordinær generalforsamling for 2 år.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger hvert andet år formanden og 5 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3: Udtræder 1 bestyrelsesmedlem i perioden mellem 2 generalforsamlinger, erstattes vedkommende ikke i perioden.
Hvis bestyrelsen bliver på under 7 medlemmer, supplerer bestyrelsen sig med et medlem frem til førstkommende generalforsamling.
Hvis et fratrådt bestyrelsesmedlems valgperiode ikke er udløbet ved førstkommende generalforsamling, vælges af generalforsamlingen et bestyrelsesmedlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4: Ingen kan genvælges til samme hverv mere end to på hinanden følgende gange.

Stk. 5: Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand. Såfremt formanden fratræder i valgperioden, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling.

 § 12 Bestyrelsesmøder
Stk. 1:Bestyrelsens møder ledes af formanden og indkaldes så ofte, denne finder det påkrævet - eller efter motiveret ønske fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede.

Stk.3: Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpel stemmeflerhed.

 § 13 Udvalg
Stk.1: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, komiteer og nævn.

Stk.2: Udvalg, komiteer og nævn kan bestå af bestyrelsens egne medlemmer og/eller andre med særlig sagkundskab.

Stk.3: Bestyrelsen fastsætter for disse kommissorium, kompetence og ansvar i en forretningsorden, der fastsættes for hvert enkelt udvalg, komité eller nævn.

 § 14 Administration
Stk.1: Foreningens daglige administration sker gennem et sekretariat. Som leder af sekretariatet ansætter bestyrelsen en direktør som over for bestyrelsen er ansvarlig for foreningens administration og for den daglige drift af sekretariatet.

Stk.2: Direktøren ansætter og afskediger sekretariatets personale under forbehold af bestyrelsens godkendelse. Ansatte i sekretariatet kan ikke tillige beklæde bestyrelsesposter i Specialmedierne

 § 15 Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden og direktøren i forening. Formanden kan i forening med direktøren og i hvert enkelt tilfælde efter forudgående beslutning i bestyrelsen meddele prokura.
 § 16 Revision
Stk.1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2: Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk.3: Årsregnskabet underskrives af foreningens bestyrelse og af direktøren.

 § 17 Pressekort
Stk. 1. Pressekort udstedes efter retningslinier udsendt af Rigspolitichefen.

Stk. 2. Pressekortet, der er en personlig identifikation i det daglige arbejde, udstedes på begæring til et mediets redaktionelle medarbejdere, forudsat de står anført som sådanne i mediets kolofon.

Stk. 3. For udstedelse af hvert pressekort betales et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.  § 18 Nyhedsbrev
Stk.1: Foreningen udsender et journalistisk nyhedsbrev, der tilsendes alle medlemmer. 

Stk.2: Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør og fastlægger nærmere retningslinier for redaktionens arbejde i en forretningsorden.

 § 19 VedtægtsændringerStk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst en tredjedel af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for ændringen.

Stk.2. Er en tredjedel af medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen kan en vedtægtsændring vedtages, hvis samtlige tilstedeværende stemmer for, og forslaget kommer til afstemning i den form, det er udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.
Stk.3. Er en tredjedel af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen – og forslaget ikke vedtaget jf. stk.2. men opnås almindelig majoritet for et forslag, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det omhandlede forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer herfor.

En således indkaldt ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget første gang blev behandlet.

 § 20 Opløsning
Stk.1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst to tredjedele af foreningens medlemmer skal være repræsenteret. Til vedtagelse af forslaget kræves tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

Stk.2: Er der ikke ved en således indkaldt generalforsamling repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, udsender bestyrelsen spørgsmålet til afgørelse ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer. Ved denne urafstemning kan beslutning om opløsning tages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer. På samme måde tages bestemmelse om realisation af foreningens ejendele samt om anvendelse af dens formue.

Stk.3: Denne paragraf kan kun ændres under de samme betingelser som i paragraffen fastsat til foreningens opløsning.   

Mere om nøgleordene